"Dobrze zrobione jest lepsze niż dobrze
powiedziane."
Benjamin Franklin

Szkolenia Kurs pilotów wycieczek Program kursu

Program kursu pilotów wycieczek

PROGRAM SZKOLENIA C.S. ATUT KANDYDATÓW NA PILOTÓW WYCIECZEK  


Zgodnie z przepisami pilotem wycieczek może być osoba, która:
1) ukończyła 18 lat;
2) nie była karana za przestępstwo umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek;
3) posiada wykształcenie średnie

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. [o usługach turystycznych1)<o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych>

1)Nowe brzmienie tytułu ustawy wejdzie w życie z dn. 1.07.2018 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2361).Pilot wycieczek czy rezydent biura podróży to zawody, których trzeba się nauczyć - to nie tylko wiedza i znajomość regionów turystycznych, ale także technika pracy, w tym w szczególności: sprawność językowa, umiejętność przekazu, umiejętność budowania wypowiedzi, selekcji informacji w zależności od grupy (narodowość, grupa wiekowa, poziom wykształcenia, itp.). Bardzo ważne są także umiejętności organizacyjne i interpersonalne: umiejętność nawiązania relacji z grupą, techniki skutecznego działania w stresie, umiejętność rozwiązywania konfliktów, itp.

Na podstawie wieloletnich doświadczeń przy prowadzeniu szkoleń opracowaliśmy zupełnie nowy program kursu, w którym główny nacisk (oprócz rzetelnej wiedzy na temat geografii turystycznej) zostanie położony na umiejętności praktyczne. Duża część zajęć odbędzie się w terenie a wykłady i zajęcia teoretyczne przedstawią kluczowe, najważniejsze zagadnienia w pilotażu wycieczek. Będziemy aktywizować uczestników, aby jak najwięcej czynnie uczestniczyli w zajęciach, jednocześnie doskonaląc swój warsztat pilota wycieczki i rezydenta.

Lp.

Przedmiot

Zakres tematyczny przedmiotu.

1


Ogólnie o turystyce

 — Podstawowe definicje związane z turystyką wg terminologii Światowej Organizacji Turystyki.

2

Obsługa ruchu turystycznego w praktyce, zadania pilota wycieczki i rezydenta biura podróży

— Zasady odpraw pilotów grup turystycznych;
— Specyfika turystyki w różnych krajach i narodach;
— Specyfika obsługi turystyki motywacyjnej, szkolnej, pielgrzymkowej itp.; 
— Współpraca z kierownikiem grupy;
— Metodyka prowadzenia grupy w terenie;

— Rozliczanie imprez turystycznych;
— Współpraca z bazą noclegową i gastronomiczną;
— Rodzaje i specyfika transportu turystycznego; zasady współpracy z kierowcą;
— Przyjmowanie i załatwianie reklamacji turystów, dyżury rezydenta;

3

Interpretacja
w pracy pilota

— Formy i zasady interpretacji, umiejętność przekazu informacji z pobudzaniem emocji u odbiorcy, scenariusze interpretacji dla wybranych miejsc, rekwizyty, rola filmu i muzyki.

4

Geografia turystyczna Polski i Europy

Historia kultury i sztuki

— Metodyka przygotowywania tras imprez turystycznych i ich opisu,
— Warsztat krajoznawczy pilota, nawigacja GPS;
— Atrakcje turystyczne Polski i wybranych regionów kraju;
— Atrakcyjne miasta i regiony turystyczne Europy; 
— Zarys historii kultury i sztuki — style architektoniczne, ważniejsze obiekty w Polsce i w Europie;
— Skarby kultury w Polsce i na świecie (lista UNESCO);

 5  Case study

– Trudne i awaryjne sytuacje, scenki i rozwiązywanie problemów.

6

Przepisy prawne w turystyce i ubezpieczenia turystyczne

— Prawa i obowiązki pilota wycieczek;
— Zawód pilota wycieczek w świetle obowiązujących przepisów prawnych;
— Zatrudnianie i zarobki pilotów wycieczek w świetle aktualnych przepisów;
— Odpowiedzialność prawna pilota wycieczek;
— Rodzaje i formy ubezpieczenia turystów, protokoły szkód.

7

Bezpieczeństwo
i ochrona zdrowia
w turystyce

— Zagrożenia dla zdrowia i życia występujące w trakcie realizacji imprez turystycznych; podstawowe zasady ochrony zdrowia w turystyce, pierwsza pomoc przedlekarska.

8

Profesjonalny pilot
a grupa turystyczna

— Cechy psychofizyczne pilota wycieczek;
— Rozwiązywanie konfliktów, źródła i objawy stresu;
— Umiejętność wywierania wpływu na grupę; 
— Emisja i ochrona głosu - warsztaty, praca z mikrofonem;
— Animacja czasu wolnego turystów (w tym propozycje zajęć);

9

Szkolenie praktyczne

  Wycieczki i praktyczne zajęcia szkoleniowe w terenie.


Kurs zakończy się egzaminem wewnętrznym (nieobowiązkowym), dla osób które poważnie myślą o wykonywaniu zawodu i współpracy z branżą turystyczną.

Osoby, które pomyślnie zaliczą egzamin, otrzymają 2 certyfikaty ukończenia kursu (pilota wycieczek i rezydenta biura podróży) na drukach MEN, które niewątpliwie będą ATUTEM i wielkim ułatwieniem przy poszukiwaniu pracy w biurach podróży jak i samym wykonywaniu obowiązków zawodowych. Istnieje możliwość dodatkowo wyrobienia także identyfikatora pilota wycieczek ze zdjęciem. Z udokumentowaną wiedzą i umiejętnościami pilockimi zdecydowanie łatwiej będzie rozpocząć pracę i zdobywać doświadczenie w tym zawodzie.